Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Obec Horná Krupá zverejňuje zámer na:

odpredaj novovytvoreného pozemku a to pozemku registra KN“C“ parc. č. 3516/2 o
výmere 56 m2, druh pozemku: ostatná plocha, odčleneného z pozemku, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve obce a to v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosť – pozemku registra
KN“C“ parc. č. 3516 o výmere 242 m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Horná Krupá, obec Horná Krupá, okres Trnava, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1469.


Novovytvorený pozemok bol odčlenený na základe geometrického plánu číslo 50/2022,
úradne overeným dňa 3.1.2023 pod číslom G1 1848/2022.


Spôsob prevodu vlastníckeho práva predmetného pozemku bude realizovaný
formou kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 100,- Eur
kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, z dôvodu výstavby distribučnej transformačnej stanice, prostredníctvom
ktorej sa vytvorí dodávka elektrickej energie v danej lokalite.

Pozvanie na stretnutie s trnavským županom Jozefom Viskupičom.

Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia, prijmite, prosím, pozvanie na stretnutie s trnavským županom Jozefom Viskupičom. Počas diskusie sa môžete opýtať na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú a dozviete sa viac o projektoch a plánoch trnavského kraja.

Stretnutie sa uskutoční 13. 9. 2022 o 11:30 hod. v kultúrnom dome.

Tešíme sa na vašu účasť!