Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja

Naše mesto/obec/občianske združenie je od roku 2019 zmluvným partnerom o.z. Generácia 21 so sídlom v Trnave,
ktoré realizuje Projekt „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach,
uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“. Projekt vznikol vsnahe o zvýšenie povedomia občanov o zverejňovaných informáciách samosprávy o verejných obstarávaniach v trnavskom regióne.

(viac…)

Oznámenie o uskutočnení seminárov o zverejňovaní informácií

OBČIANSKE ZDRUŽENIE GENERÁCIA 21, O. Z.

– v rámci projektu „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“

– a v spolupráci s: MESTOM HLOHOVEC, MESTOM LEOPOLDOV, OBCOU HORNÁ KRUPÁ A TRNAVSKOU REGIONÁLNOU KOMOROU SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY (RK SOPK TRNAVA)

OZNAM – voľba hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Krupá v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 10.10.2019 vyhlásilo uznesením č. 29/2019 na deň 05.12.2019

voľbu hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá.

Deň nástupu do práce je 03.01.2020. Pracovný pomer je na kratší pracovný čas a to 11 hodín/mesačne = pracovný úväzok 0,07.

Požiadavky:

Kandidáti na túto funkciu musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie a svoju prihlášku do voľby hlavného kontrolóra s náležitosťami musia odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 20.11.2019 (vrátane) do 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hornej Krupej v uzavretej obálke označenej nápisom

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –NEOTVÁRAŤ“.

Súčasťou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace ,
 • súhlas so zverejnením  osobných údajov na účel vykonania voľby,

Všeobecné podmienky zo zákona č.369/1990 Zb.

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,  je zamestnancom obce a za svoju činnosť odpovedá zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec , iného zamestnanca obce, či funkciou v štátnej správe podľa osobit.  zákonov, (napr. zákon č.153/2001 Z.z. o prokurátoroch  a práv. čakateľoch prokuratúry)
 • hlavný kontrolór  nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Rozsah vykonávania kontrolnej činnosti podľa §18d  zákona o obec. zriadení

 • hlavný kontrolór  vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení

 • predkladá obec. zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obec. zastupiteľstvu a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kal. roka, plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č.369/1990 a osobitným zákonom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

V Hornej Krupej, 10.10.2019 – Ing. Ľuboš Hačko / starosta obce

Zverejnené na informačnej tabuli
 • dňa: 11.10.2019
Zverejnené na stránke obce www.hornakrupa.sk
 • dňa: 11.10.2019

Predaj majetku obce priamym predajom

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 7/2019 zo dňa 7.03.2019 z v e r e j ň u j e z á m e r predať prebytočný majetok obce priamym predajom.

Obec Horná Krupá je vlastníkom automobilu VAZ 21214, kategória vozidla N1, dátum prvej evidencie vozidla 1998, druh pohonu benzín, ŠPZ TT956DM, vozidlo prevádzkoval dobrovoľný hasičský zbor a jeho farby i vybavenie je prispôsobené tomuto účelu, vozidlo je funkčné a má platnú STK, opotrebenie a stav sú primerané veku vozidla.

Podmienky predaja Obec Horná Krupá ponúka uvedený majetok za minimálnu hodnotu 350,- Eur. Termín a miesto podania ponuky Ponuky doručte v lehote do 20.6.2019 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65 Horná Krupá v zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj vozidla“. Pred odovzdaním ponuky je možné si v dňoch 17. a 18.6 v čase od 8.00 do 16.00 vozidlo prezrieť na obecnom úrade.

Podmienky priameho predaja

1) Ponuka musí obsahovať:

 • a) identifikačné údaje záujemcu
 • b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH
 • c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu. Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako 350, eur.

5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v bode 4), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.

6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/5570327.