Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Podmienky spracúvania osobných údajov

V rámci týchto podmienok spracúvania osobných údajov Vás chceme informovať o tom, ako zaisťujeme ochranu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a používané výhradne v súlade s platnými zákonnými predpismi na ochranu osobných údajov. Naša prax v oblasti ochrany údajov je preto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. Apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“ – z anglického General Data Protection Regulation), a tiež v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obec Horná Krupáobecný úrad, Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vystupuje vo vzťahu k dotknutým osobám ako prevádzkovateľ. Právny základ na spracúvanie osobných údajov  Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje len na ten účel, na ktorý boli získané. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov môže byť:
 • splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 • plneniezmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • splnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci,
 • účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, 
 • súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov do priestorov Prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti,
 • ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • súhlas dotknutej osoby.
Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Prevádzkovateľ postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh Prevádzkovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s výkonom verejnej moci. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Spracúvanie osobných údajov a ich likvidácia Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov, bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, tiež chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania a za týmto účelom prijal a prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov. Práva dotknutej osoby  Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje v súlade s právami dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
 • Účele spracúvania osobných údajov,
 • Kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
 • práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.  Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkaj, ak:     
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané v rámci oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.  Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.  Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom.  Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle § 100 zákona o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ak mu to nevyplýva z osobitných predpisov a takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva. Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel. Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:
 • Bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • Obranu Slovenskej republiky,
 • Verejný poriadok,
 • Plnenie úloh na účely trestného konania,
 • Iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • Ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • uplatnenie právneho nároku,
 • hospodársku mobilizáciu.
Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov. Cookies Webový server Prevádzkovateľa využíva súbory cookies, aby stránky prispôsobil potrebám dotknutých osôb. Cookie je textový súbor, ktorý server uloží na Váš pevný disk. Tento súbor rozširuje funkcie, dostupné na stránkach, a umožňuje presnejšiu analýzu ich využitia. Server Prevádzkovateľa môže napríklad vytvoriť súbor cookie, ktorý zabráni v opakovanom zadávaní hesla počas jednej návštevy. Bez ohľadu na spôsob použitia však tieto súbory nebudú zhromažďovať osobne identifikovateľné informácie. Môžete tiež nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby tieto súbory buď prijímal, alebo odmietal. Ak sa však rozhodnete ich odmietať, nebudete môcť dobre využiť interaktívne prvky, ktoré stránky Prevádzkovateľa môžu obsahovať. Súbory „cookies“ sú malétextové súbory, ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do prehliadača, a vzápätí ukladané do zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, napr. smartfónu alebo tabletu). Cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory prehliadača a obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač cookies znovu načíta, a tieto informácie odošle späť webovej stránke. Prevádzkovateľ používa Cookies s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich záujmom a potrebám dotknutých osôb a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach, môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú v zariadení, kým stránka nie je opustená. Trvalé cookies zostávajú na zariadení do uplynutia ich platnosti, alebo do ručného vymazania.Doba, počas ktorej sú informácie uchovávané, závisí od typu súborov cookies. Súborycookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies, uložené vo svojom počítači, a väčšine prehliadačov môžete znemožniť ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality niektoré nastavenia upravovať manuálne, a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne.  Prevádzkovateľ takisto využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky.