Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný úrad

Starosta: Ing. Ľuboš Hačko
Zástupca starostu: JUDr. Ivan Hrčka

práva a povinnosti zástupcu obce

Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová

práva a povinnosti hlavného kontrolóra obce

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 • Mgr. Daniel Čapkovič
 • JUDr. Ivan Hrčka
 • Mgr. Lukáš Nádaský
 • Zdenko Boledovič
 • Ján Hrčka

Povinnosti a oprávnenia poslancov

Dobrý deň vážení občania,

začalo sa nové volebné obdobie 2022 – 2026 , ďakujem všetkým voličom za prejavenú dôveru vo voľbách, v ktorých bol zvolený nielen starosta, ale aj poslanci obecného zastupiteľstva, ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí prispeli svojou prácou k úspešnému naplnenie cieľov vytýčených v minulom volebnom období – je vypracovaný Územný plán obce, na jeho základe boli zadané pozemkové úpravy v rámci ktorých pribudne v obci cca 100 nových stavebných pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania obce, ktorí na uvedom mieste mali ornú pôdu. Ďalej sme začali s rekonštrukciou kultúrneho domu a zrealizovali sme rekonštrukciu a rozšírenie osvetlenia obce a nasvietenie kostola, odkúpili sme susedný pozemok vedľa kultúrneho domu, podarilo sa nám zastabilizovať počet občanov v obci, aktuálne máme cca 500 obyvateľov.

V nasledujúcom volebnom období je zámer na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu, v tomto roku budú dokončené i pozemkové úpravy v lokalite Za krížom, bude umožnená výstavba rodinných domov a v rámci možností začneme v uvedenej lokalite pripravovať budovanie infraštruktúry a ochranný val, ktorý ochráni túto lokalitu obce pred prívalovými vodami. V spolupráci  s PD Krupá pripravíme protipovodňovú ochranu i na dolnom konci, kde je zámer urobiť výsadbu na zbrzdenie povrchových vôd. Medzi cintorínom a ihriskom sú pripravené pozemkové úpravy , po ich ukončení bude možné i v tejto oblasti vybudovať ochranný val proti prívalovým vodám, na základe ukončených pozemkových úprav bude možné začať s projektovou dokumentáciou na čističku odpadných vôd, kanalizáciu , vodovod a infraštruktúru pre IBV v lokalite Za krížom, je potrebné rozvíjať činnosť zberného dvora, a pravdepodobne sa budeme zaoberať výstavbou novej požiarnej zbrojnice.

To je v krátkosti niekoľko smerovaní, ktoré nás čakajú v tomto volebnom období, verím že aspoň časť sa nám podarí splniť a pripraviť podmienky na ďalší rozvoj obce. V prípade akýkoľvek pripomienok, námetov a návrhov zo strany občanov i občanov, ktorí už z obce odišli, ale radi sa sem vracajú si ich rád vypočujem a prediskutujem na Obecnom úrade, poprípade cez mail. Budem vďačný za akúkoľvek pomoc pre obec.

 

Ing. Ľuboš Hačko
starosta obce


Volebné obdobie 2018 – 2022


Starosta: Ing. Ľuboš Hačko
Zástupca starostu: JUDr. Ivan Hrčka
Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová

Poslanci zastupiteľstva: Mgr. Daniel Čapkovič, František Prodaj, Ján Blažo, Zdenko Boledovič


Volebné obdobie 2014 – 2018


Starosta: Ing. Ľuboš Hačko
Zástupca starostu: Mgr. Ivan Hrčka
Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová

Poslanci zastupiteľstva: Mgr. Ivan Hrčka, František Prodaj, Ján Nádaský, Ján Blažo, Ing. Tomáš Ormandy – 1.9.2017 odstúpil na vlastnú žiadosť z dôvodu odsťahovania z obce nahradil ho Zdenko Boledovič


Volebné obdobie 2010 – 2014


Starosta: Ján Hrčka
Zástupca starostu: Ing. Ľuboš Hačko
Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová

Poslanci zastupiteľstva: Ing. Ľuboš Hačko, František Prodaj, Ján Blažo, Ján Nádaský, Milan Konečný.


Volebné obdobie 2006 – 2010


Starosta: Ján Gažo
Zástupca starostu: Kamil Nádaský
Hlavná kontrolórka: Ing. Mária Vadovičová
Poslanci zastupiteľstva: František Prodaj, Ing. Ľuboš Hačko, Kamil Nádaský, Dana Chnapková, Peter Ryšavý, Ján Hrčka, Filoména Gažová


Volebné obdobie 2002 – 2006


Starosta: Vincent Konečný
Zástupca starostu: Augustín Gažo
Hlavný kontrolór: Viera Prachová
Poslanci zastupitelstva: Ján Lančarič, Stanislav Gažo, Filoména Gažová, Ján Gažo, Ľudmila Konečná, Kamil Nádaský, Augustín Gažo


Volebné obdobie 1998 – 2002


Starosta: Vincent Konečný
Zástupca starostu: Ing. Ľuboš Hačko
Hlavná kontrolórka: Ing. Iveta Rothová
Poslanci zastupitelstva: Ing. Ľuboš Hačko, Ing. Karol Benedikovič, Augustín Gažo, Ivan Vrabec, Ján Lančarič, Ľudmila Konečná, Jozef Konečný, Vilma Gažová, Emília Ryšavá, Ján Dvorak, Miloš Balažovič, Filoména Gažová


Volebné obdobie 1994 – 1998


Starosta: Vincent Konečný
Zástupca starostu: Ing. Ľuboš Hačko
Hlavný kontrolór: Ing. Dušan Hrčka
Poslanci zastupiteľstva: Ing. Ľuboš Hačko, Ing. Karol Benedikovič, Jozef Galgoci, Augustín Gažo, Ivan Vrabec, Ondrej Gažo, Ján Lančarič, Ľudmila Konečná, Jozef Nemček, Štefan Dvorák, Štefan Nádaský, Jozef Konečný


Volebné obdobie 1990 – 1994


Starosta: Vincent Konečný
Zástupca starostu: Ing. Ľuboš Hačko
Hlavný kontrolór: JUDr. Ľubomír Nemček
Poslanci zastupitelstva: Jozef Nádaský, Ján Blažo, Emília Ryšavá, Štefan Kulifaj, Ľudovít Ružička, Stanislav Gažo, Filoména Gažová, Kamil Nádaský, Štefan Bažík, Ing. Ľuboš Hačko, Jozef Galgoci, Karol Benedikovič, Ján Hrčka

 • Ing. Katarína Gažová – referent Obecného úradu
 • Pozícia nie je obsadená – kultúrny referent
 • Monika Kösegiová – prenájom priestorov v dome kultúry
 • Marek Markovič – údržba obce

§ 16 – Obecný úrad

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecný úrad najmä
  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
 3. Prácu obecného úradu riadi starosta.
 4. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu.
 5. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

Najbližšie obecné zastupiteľstvo

Žiadne udalosti

Obec Horná Krupá – obecný úrad
SK – 919 65 Horná Krupá 186

Telefón: +421 33 5570327
Mobil: +421 918 678 293 (starosta obce)

E-mail: ou@hornakrupa.sk

IČO: 312517
DIČ: 2021133763
Číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 1272 6212

Úradné hodiny pre verejnosť

Pondelok     8:00 – 12:00   12:30 – 15:00
Utorok         8:00 – 12:00    12:30 – 15:00
Streda          8:00 – 12:00    12:30 – 17:00
Štvrtok                  Nestránkový deň
Piatok          8:00 – 12:00