Oznamy

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.

Viac info:

Pokyny k plošnému testovaniu na COVID-19

Obec Horná Krupá sa ospravedlňuje za zmätočné informácie, ktoré sú spôsobené zmenami informácií od vlády SR, podľa posledných informácií bude testovanie v obci Horná Krupá v sobotu 31.10.2020 od 7:00 do 22:00 v Kultúrnom dome, s tým že posledný odber bude o 21:30

V nedeľu bude testovanie v obci Naháč v rovnakom čase, občania, ktorí nestihnú ísť v sobotu v našej obci, môžu ísť v obci Naháč v rovnakom čase. Testujú sa občania vo veku od 10 do 65 rokov, ale bude pretestovaný každý občan, ktorý príde,  starší aj mladší. Pri odbere je potrebné dodržiavať pokyny polície a príslušníkom armády SR.

Čo si treba k testovaniu doniesť:

 • Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
 • Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
 • Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Aktuálne informácií nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republikywww.uvzsr.sk.

Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja

Naše mesto/obec/občianske združenie je od roku 2019 zmluvným partnerom o.z. Generácia 21 so sídlom v Trnave,
ktoré realizuje Projekt „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach,
uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“. Projekt vznikol vsnahe o zvýšenie povedomia občanov o zverejňovaných informáciách samosprávy o verejných obstarávaniach v trnavskom regióne.

(viac…)

Oznámenie o uskutočnení seminárov o zverejňovaní informácií

OBČIANSKE ZDRUŽENIE GENERÁCIA 21, O. Z.

– v rámci projektu „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“

– a v spolupráci s: MESTOM HLOHOVEC, MESTOM LEOPOLDOV, OBCOU HORNÁ KRUPÁ A TRNAVSKOU REGIONÁLNOU KOMOROU SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY (RK SOPK TRNAVA)

OZNAM – voľba hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Krupá v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 10.10.2019 vyhlásilo uznesením č. 29/2019 na deň 05.12.2019

voľbu hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá.

Deň nástupu do práce je 03.01.2020. Pracovný pomer je na kratší pracovný čas a to 11 hodín/mesačne = pracovný úväzok 0,07.

Požiadavky:

Kandidáti na túto funkciu musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie a svoju prihlášku do voľby hlavného kontrolóra s náležitosťami musia odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 20.11.2019 (vrátane) do 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hornej Krupej v uzavretej obálke označenej nápisom

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –NEOTVÁRAŤ“.

Súčasťou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace ,
 • súhlas so zverejnením  osobných údajov na účel vykonania voľby,

Všeobecné podmienky zo zákona č.369/1990 Zb.

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,  je zamestnancom obce a za svoju činnosť odpovedá zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec , iného zamestnanca obce, či funkciou v štátnej správe podľa osobit.  zákonov, (napr. zákon č.153/2001 Z.z. o prokurátoroch  a práv. čakateľoch prokuratúry)
 • hlavný kontrolór  nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Rozsah vykonávania kontrolnej činnosti podľa §18d  zákona o obec. zriadení

 • hlavný kontrolór  vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení

 • predkladá obec. zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obec. zastupiteľstvu a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kal. roka, plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č.369/1990 a osobitným zákonom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

V Hornej Krupej, 10.10.2019 – Ing. Ľuboš Hačko / starosta obce

Zverejnené na informačnej tabuli
 • dňa: 11.10.2019
Zverejnené na stránke obce www.hornakrupa.sk
 • dňa: 11.10.2019

aaaa

aaaaa