Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Spoločnosť  ŽOS Trnava prijíma do zamestnania ľudí na pozíciu zámočník

„Spoločnosť  ŽOS Trnava prijíma do zamestnania ľudí na pozíciu zámočník, na trvalý pracovný pomer.

Nástup je možný okamžite, nie je potrebné zváračské oprávnenie, stačí manuálna zručnosť.

Nástupná mzda je od 1 100 eur.

V prípade záujmu sa dostavte na personálne oddelenie Žos Trnava alebo zavolajte na bezplatnú linku 0800 200 002“.

Obec Horná Krupá zverejňuje zámer na:

odpredaj novovytvoreného pozemku a to pozemku registra KN“C“ parc. č. 3516/2 o
výmere 56 m2, druh pozemku: ostatná plocha, odčleneného z pozemku, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve obce a to v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosť – pozemku registra
KN“C“ parc. č. 3516 o výmere 242 m2, druh pozemku: ostatná plocha, nachádzajúca sa
v katastrálnom území Horná Krupá, obec Horná Krupá, okres Trnava, zapísaného na liste
vlastníctva č. 1469.


Novovytvorený pozemok bol odčlenený na základe geometrického plánu číslo 50/2022,
úradne overeným dňa 3.1.2023 pod číslom G1 1848/2022.


Spôsob prevodu vlastníckeho práva predmetného pozemku bude realizovaný
formou kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 100,- Eur
kupujúcemu Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518, z dôvodu výstavby distribučnej transformačnej stanice, prostredníctvom
ktorej sa vytvorí dodávka elektrickej energie v danej lokalite.

Pozvanie na stretnutie s trnavským županom Jozefom Viskupičom.

Vážené obyvateľky, vážení obyvatelia, prijmite, prosím, pozvanie na stretnutie s trnavským županom Jozefom Viskupičom. Počas diskusie sa môžete opýtať na všetky otázky, ktoré vás zaujímajú a dozviete sa viac o projektoch a plánoch trnavského kraja.

Stretnutie sa uskutoční 13. 9. 2022 o 11:30 hod. v kultúrnom dome.

Tešíme sa na vašu účasť!