Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Poľovnícke združenie Tri Háje

Poľovný revír

Celková výmera poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Tri háje je 2955,57 ha. Z uvedenej výmery tvorí lesná pôda: 322,24 ha, poľnohospodárska pôda: 2484,55 ha, trvalé trávnaté pozemky: 38,63 ha, rybníky a vodné plochy: 33,79 ha a iné plochy: 76,36 ha.

Hranice revíru PZ Tri Háje – východiskový bod – štátna cesta Naháč-Trstín – okraj porastu č. 380. Hranica pokračuje kopírujúc katastrálnu hranicu H. Krupá v smere JV po katastrálnu hranicu D. Krupá – koryto potoka až po mostík poľnej cesty D. Krupá – H. Dubové. Tu sa lomí v smere SV kopírujúc katastrálnu hranicu v dĺžke 200 bm a v smere JV ďalej pokračuje katastrálnou hranicou D. Dubové, ďalej vedením VN až k starej horárni, kde sa lomí v smere JZ, kopírujúc naďalej katastrálnu hranicu na východný roh dielca 461 lesa Dolný háj. Ďalej ide okrajom lesa dielca č. 466 pomedzi poľnohospodárske pozemky p. Holuba a PD Špačince s pokračovaním až po Krupský potok. Tu pokračuje Krupským potokom asi 300 bm, pričom sa následne lomí pokračujúc katastrálnou hranicou D. Krupej JZ smerom pomedzi pozemkami p. Holuba a PD Špačince s pokračovaním po poľnú cestu spájajúcu obce D. Krupá – Špačince. Hranica revíru sa ďalej lomí SZ smerom po poľnej ceste až po spojnicu agátovej aleje a poľnej cesty katastrálnou hranicou D. Krupej až po štátnu cestu D. Krupá – Trnava s priamym pokračovaním po výmoľ. Potom sa lomí v smere SZ okrajom východnej strany prútkov s pokračovaním pomedzi pozemky katastrov D. Krupá a Bohdanovce kopírujúc katastrálnu hranicu až po výmoľový porast 499, ktorým pokračuje (stredom výmoľa) po bolerázsku cestu. Odtiaľ pokračuje horizontom až na kótu 274,1  – lokalita Šarkan. Hranica ďalej ide hranicou lesa dielca 493 v smere cez plynovú preluku pokračujúc cestou v smere východnom, t.j. okrajom borovicového lesa až po agátový remíz (medzu) smerom na severo-severozápad pozemkami v užívaní PD D. Krupá až po katastrálnu hranicu obce Bíňovce.

Trasa sa lomí SV smerom kopírujúc katastrálnu hranicu D. Krupej až po Bíňovský potok (Krupský potok). Potom pokračuje korytom potoka v smere SZ až po spojnicu s čerešňovou alejou, kopírujúc naďalej katastrálne hranice. Čerešňovou alejou hranica pokračuje až po usadlosť Prekážka pri štátnej ceste Trstín – Naháč, ďalej pokračuje korytom potoka v smere S až po lesný dielec č. 413, kde sa lomí k lesnej ceste Prekážka-Cerová. Ďalej pokračuje uvedenou cestou až po úval, tu sa lomí na V, pokračuje hranicou medzi porastami 383 a 384, pokračujúc okrajom lesných dielcov č. 383, 382, 380 až po štátnu cestu Trstín-Naháč.
Obvodný lesný úrad v Trnave podľa zákona NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve zaradil poľovný revír „Tri Háje Krupá“ do kvalitatívnej triedy II. nasledovnú zver: srnčia zver poľná, zajac, bažant.
PZ „Tri Háje“ je vlastníkom brokovej poľovníckej a športovej strelnice. Strelnica sa nachádza vo východnom extraviláne obce Dolná Krupá, v jej katastrálnom území. Túto strelnicu charakterizujeme ako strelnicu otvoreného typu, ktorá v minulosti bola vhodným spôsobom vybudovaná pre výcvikovú streľbu z brokových zbraní na letiace asfaltové terče.

Úlohou nášho združenia je zabezpečiť celoročnú starostlivosť a ochranu zveri a poľovného revíru v rozsahu podľa zákona o poľovníctve.

Naša spoločnosť má 46 členov a troch čakateľov na členstvo.  

Výbor PZ Tri Háje:

 • Vladimír Kubovčík – predseda
 • Miroslav Galgóci – podpredseda
 • Mgr. Jozef Ištvanec – tajomník
 • Ing. Ľubomír Ryšavý – hospodár
 • Ing. Jana Ryšavá – finančná hospodárka
 • Róbert Bachratý – kynologický referent
 • Ing. Andrea Príbišová – kul. osvetová referentka
 • Tibor Anetta – strelecký referent
 • Stanislav Konečný – brigádnický referent

Dozorná rada:

 • Ing. Ľubomír Sersen – predseda
 • Stanislav Reisinger – člen
 • Peter Ištvanec – člen

Poľovná stráž:

 • Zdenko Petrík
 • Tibor Anetta
 • Stanislav Konečný
 • Ing. Ľubomír Ryšavý
 • Stanislav Reisinger
 • Miroslav Galgóci