Mimoriadne udalosti

Odporúčania pre obyvateľov pri mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota

2. stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3. stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením
(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota

2. stupeň

Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < -20°C). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň

Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30°C). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie…),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor

2. stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie

2. stupeň

Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12 h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3. stupeň

Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12 h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica

2. stupeň

Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

2. stupeň

Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1 h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za l h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12 h):
v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za 12 h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla

2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 100m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod, a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 50m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

ANALÝZA OHROZENIA ÚZEMIA OBCE HORNÁ KRUPÁ 
Na základe “Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí Odboru krízového riadenia okresného úradu Trnava“, základné zdroje ohrozenia pre obyvateľov obce predstavujú:

1.  Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení

Územie okresu Trnava sa nachádza v oblasti ohrozenia:

v 21 km okruhu okolia jadrového zariadenia – SE, a.s. EBO (V2) Jaslovské Bohunice,

Kataster obce Horná Krupá sa nachádza v pásme vymedzenom od 5 km do 21 km, konkrétne 10,6 km od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2).

2. Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok

V katastri obce Horná Krupá sa nenachádzajú žiadne výrobné a priemyselné objekty. Z toho dôvodu nie je ohrozenie NL obyvateľstva vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok na území katastra obce Horná Krupá. Cez kataster obce prechádza tranzitný plynovod.

3. Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri prepravách

Cez kataster obce Horná Krupá neprechádza železnica. Môže dôjsť k úniku nebezpečných látok pri cestnej preprave.

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany máme pre potreby obce vytvorenú nasledovnú organizačnú štruktúru jednotiek civilnej ochrany:

Štáb civilnej ochrany (krízový štáb):

 • Vedúci štábu – Ing. Ľuboš Hačko
 • Zástupca vedúceho štábu – Mgr. Ivan Hrčka
 • Člen štábu – Ján Batka

Špeciálna jednotka civilnej v sklade materiálu CO:

 • Vedúca jednotky – Viera Prachová
 • Člen jednotky – Branislav Piskla

Jednotka na činnosť EVA zariadení – Evakuačné stredisko:

 • Vedúci jednotky – Ján Blažo
 • Člen jednotky – Ján Nádaský

Informácie, ktoré je užitočné ovládať pre prípad mimoriadnej udalosti na jadrovom zariadení:

1. Varovný signál 

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne je doplnený hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas).

2. Pokynu k ukrytiu: 

 • opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch,
 • zatvorte všetky okná a dvere,
 • vypnite zariadenia na spaľovanie fosílnych palív,
 • vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny prostredníctvom mimoriadneho rozhlasového alebo televízneho vysielania,
 • nepoužívajte telefóny verejnej telefónnej siete s výnimkou nutnosti privolania rýchlej záchrannej služby alebo služby prvej pomoci.

3. Pokyn k užitiu jodidu draselného (KJ): 

 • pokyn dostanete prostredníctvom vysielania rozhlasových a televíznych staníc alebo miestneho rozhlasu,
 • doporučené dávkovanie je nasledujúce:

– kojenci do 1 mesiaca – ¼ tabletky, t.j. 16 mg KJ,
– deti do 3 rokov – ½ tabletky, t.j. 32 mg KJ,
– deti do 12 rokov – 1 tabletu, t.j. 65 mg KJ,
– osoby nad 12 rokov – 2 tablety.

4. Pokyn k evakuácii: 

Starosta obce môže vydať pokyn k evakuácii po vyhlásení mimoriadnej situácie. Pokyn k evakuácii bude vyhlásený prostredníctvom mimoriadneho vysielania obecného rozhlasu, rozhlasových a televíznych staníc.

 • nezahajujte evakuáciu samostatne a vždy počkajte na pokyny,
 • PAMÄTAJTE – pokyn k evakuácii neznamená „utekať preč, akoby išlo o život“,
 • evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, ak je realizovaná s rozvahou a mimo rizikových zón,
 • evakuácia je dopredu plánovaná pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom, pracoviskom alebo navštevujúcich školské zariadenia v obci,
 • evakuácia obyvateľov obce je plánovaná do mesta Senica cez kontrolné roztrieďovacie stanovište, ktoré bude zriadené v Senici,
 • spôsob prepravy – autobusmi, súkromnými motorovými vozidlami.

5. Samoevakuácia: 

 • nezačínajte ju bez obdržania pokynov od starostu obce,
 • použite iba doporučenú evakuačnú trasu smerom na Senicu,
 • cestou dbajte na upresňujúce pokyny orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, príslušníkov PZ SR alebo príslušníkov Armády SR.

6. Evakuačná batožina: 

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu a u detí 25 kg na jednu osobu.
Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny, prikrývku, spací vak,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, ďalšie nevyhnutné osobné veci.

7. Hospodárske zvieratá 

 • nenechávajte ich na voľnom priestranstve, zatvorte ich do chlievov,
 • dajte im dostatočnú zásobu vody a krmiva minimálne na 2 dni,
 • nezamykajte ich, umožnite prístup poriadkovým zložkám, ktoré sa o vaše zvieratá postarajú.

8. Pred odchodom z domu 

 • vypnite elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek,
 • uhaste všetky otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (plynové kotle),
 • uzatvorte hlavné uzávery plynu a vody,
 • odpojte anténne systémy od prijímačov,
 • skontrolujte uzatvorenie všetkých okien,
 • zamknite dvere,
 • presvedčte sa, že o vyhlásenej evakuácii vedia i vaši bezprostrední susedia,
 • NEVYPÍNAJTE však hlavný elektrický istič.

9. Ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 

 • Pri evakuácii po úniku rádioaktívnych látok je potrebné cestou k evakuačným vozidlám:
 • zaistiť ochranu dýchacích ciest, napr. navlhčenou vreckovkou, šatkou alebo gázou,
 • ochrániť si povrch tela vhodným oblečením, ktoré pri nástupe do vozidiel odložte (čiapka, pláštenky, polyetylénové vrecká použité ako návleky na ruky a obuv, atď.).

Na stiahnutie: