Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Mimoriadne udalosti

Odporúčania pre obyvateľov pri mimoriadnej udalosti

Maximálna teplota

2. stupeň

Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3. stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40°C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením
(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota

2. stupeň

Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < -20°C). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň

Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30°C). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie…),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor

2. stupeň

Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň

Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.

3. stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie

2. stupeň

Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12 h:
a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.

3. stupeň

Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12 h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica

2. stupeň

Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

3. stupeň

Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

2. stupeň

Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1 h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za l h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12 h):
v prípade kritického nedostatku času:
Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň

Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za 12 h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla

2. stupeň

Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 100m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod, a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň

Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 50m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).

ANALÝZA OHROZENIA ÚZEMIA OBCE HORNÁ KRUPÁ 
Na základe “Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí Odboru krízového riadenia okresného úradu Trnava“, základné zdroje ohrozenia pre obyvateľov obce predstavujú:

1.  Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení

Územie okresu Trnava sa nachádza v oblasti ohrozenia:

v 21 km okruhu okolia jadrového zariadenia – SE, a.s. EBO (V2) Jaslovské Bohunice,

Kataster obce Horná Krupá sa nachádza v pásme vymedzenom od 5 km do 21 km, konkrétne 10,6 km od JZ – SE, a.s. EBO Jaslovské Bohunice (V2).

2. Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok

V katastri obce Horná Krupá sa nenachádzajú žiadne výrobné a priemyselné objekty. Z toho dôvodu nie je ohrozenie NL obyvateľstva vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok na území katastra obce Horná Krupá. Cez kataster obce prechádza tranzitný plynovod.

3. Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri prepravách

Cez kataster obce Horná Krupá neprechádza železnica. Môže dôjsť k úniku nebezpečných látok pri cestnej preprave.

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany máme pre potreby obce vytvorenú nasledovnú organizačnú štruktúru jednotiek civilnej ochrany:

Štáb civilnej ochrany (krízový štáb):

 • Vedúci štábu – Ing. Ľuboš Hačko
 • Zástupca vedúceho štábu – Mgr. Ivan Hrčka
 • Člen štábu – Ján Batka

Špeciálna jednotka civilnej v sklade materiálu CO:

 • Vedúca jednotky – Viera Prachová
 • Člen jednotky – Branislav Piskla

Jednotka na činnosť EVA zariadení – Evakuačné stredisko:

 • Vedúci jednotky – Ján Blažo
 • Člen jednotky – Ján Nádaský

Informácie, ktoré je užitočné ovládať pre prípad mimoriadnej udalosti na jadrovom zariadení:

1. Varovný signál 

VŠEOBECNÉ OHROZENIE – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne je doplnený hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas).

2. Pokynu k ukrytiu: 

 • opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch,
 • zatvorte všetky okná a dvere,
 • vypnite zariadenia na spaľovanie fosílnych palív,
 • vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny prostredníctvom mimoriadneho rozhlasového alebo televízneho vysielania,
 • nepoužívajte telefóny verejnej telefónnej siete s výnimkou nutnosti privolania rýchlej záchrannej služby alebo služby prvej pomoci.

3. Pokyn k užitiu jodidu draselného (KJ): 

 • pokyn dostanete prostredníctvom vysielania rozhlasových a televíznych staníc alebo miestneho rozhlasu,
 • doporučené dávkovanie je nasledujúce:

– kojenci do 1 mesiaca – ¼ tabletky, t.j. 16 mg KJ,
– deti do 3 rokov – ½ tabletky, t.j. 32 mg KJ,
– deti do 12 rokov – 1 tabletu, t.j. 65 mg KJ,
– osoby nad 12 rokov – 2 tablety.

4. Pokyn k evakuácii: 

Starosta obce môže vydať pokyn k evakuácii po vyhlásení mimoriadnej situácie. Pokyn k evakuácii bude vyhlásený prostredníctvom mimoriadneho vysielania obecného rozhlasu, rozhlasových a televíznych staníc.

 • nezahajujte evakuáciu samostatne a vždy počkajte na pokyny,
 • PAMÄTAJTE – pokyn k evakuácii neznamená „utekať preč, akoby išlo o život“,
 • evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, ak je realizovaná s rozvahou a mimo rizikových zón,
 • evakuácia je dopredu plánovaná pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom, pracoviskom alebo navštevujúcich školské zariadenia v obci,
 • evakuácia obyvateľov obce je plánovaná do mesta Senica cez kontrolné roztrieďovacie stanovište, ktoré bude zriadené v Senici,
 • spôsob prepravy – autobusmi, súkromnými motorovými vozidlami.

5. Samoevakuácia: 

 • nezačínajte ju bez obdržania pokynov od starostu obce,
 • použite iba doporučenú evakuačnú trasu smerom na Senicu,
 • cestou dbajte na upresňujúce pokyny orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, príslušníkov PZ SR alebo príslušníkov Armády SR.

6. Evakuačná batožina: 

Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu a u detí 25 kg na jednu osobu.
Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny, prikrývku, spací vak,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, ďalšie nevyhnutné osobné veci.

7. Hospodárske zvieratá 

 • nenechávajte ich na voľnom priestranstve, zatvorte ich do chlievov,
 • dajte im dostatočnú zásobu vody a krmiva minimálne na 2 dni,
 • nezamykajte ich, umožnite prístup poriadkovým zložkám, ktoré sa o vaše zvieratá postarajú.

8. Pred odchodom z domu 

 • vypnite elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek,
 • uhaste všetky otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (plynové kotle),
 • uzatvorte hlavné uzávery plynu a vody,
 • odpojte anténne systémy od prijímačov,
 • skontrolujte uzatvorenie všetkých okien,
 • zamknite dvere,
 • presvedčte sa, že o vyhlásenej evakuácii vedia i vaši bezprostrední susedia,
 • NEVYPÍNAJTE však hlavný elektrický istič.

9. Ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 

 • Pri evakuácii po úniku rádioaktívnych látok je potrebné cestou k evakuačným vozidlám:
 • zaistiť ochranu dýchacích ciest, napr. navlhčenou vreckovkou, šatkou alebo gázou,
 • ochrániť si povrch tela vhodným oblečením, ktoré pri nástupe do vozidiel odložte (čiapka, pláštenky, polyetylénové vrecká použité ako návleky na ruky a obuv, atď.).

Na stiahnutie:

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad civilnej ochrany

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ
V PRÍPADE OHROZENIA

príručka pre obyvateľstvo

 

OBSAH

 1. Dôležité telefónne čísla tiesňového volania
  1. Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci
 2. Všeobecné zásady činnosti pri ohrození
 3. Varovanie obyvateľstva
  1. Čo robiť, keď zaznie siréna?
 4. Činnosť v oblasti ohrozenia mimoriadnymi udalosťami s únikom nebezpečných látok
  1. V prípade úniku nebezpečnej látky (alebo pri použití chemických zbraní)
  2. V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických zbraní)
  3. V prípade úniku rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových zbraní)
  4. Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku
 5. Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami
  1. Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami
  2. Zásady správania sa v období povodní a záplav
  3. Zásady správania sa po povodniach a záplavách
 6. Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
 7. Odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
 8. Zásady správania sa v úkrytoch
 9. Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
 10. Zásady prvej pomoci
 11. Informačné miesta, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.

1 DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte

 • 150 Hasičský a záchranný zbor

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte

 • 155 Zdravotnú záchrannú službu

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

 • 158 (159) Políciu (Obecnú/mestkú políciu)

jednotné číslo tiesňového volania

 • 112

1.1 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:

 • svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 •  rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa,
  obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto
  udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).
 • Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo
  polície.

2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov
  štátnej správy a samosprávy.

Čo je ohrozenie?

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje
život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie
rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných
prostriedkov.

3 VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými
signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

 • nastáva mimoriadna situácia,
 • podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje,
 • počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením
  obecného (mestského) rozhlasu.

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ
UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ
UDALOSTI
2 – minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj
ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri
takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz
“VZDUŠNÝ POPLACH”
Varovný signál OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY
6 – minútový stály tón sirén
Signál KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ
UDALOSTI
2 – minútový stály tón sirén bez opakovania
! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania
dvojminútovým stálym tónom sirén. Opravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo
tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač !
3.1 ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA?
(mimo doby pravidelného preskúšania)
 Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do najbližšej
budovy.
 Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte
klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami
namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť
vlastného ohrozenia.
 Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového
volania.
 Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA:
Presvedčte sa, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu.
Postarajte sa o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!
4 ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENEJ ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi,
toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu
spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami
rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky
(výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr.
chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo
železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.
4.1 V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
(alebo pri použití chemických zbraní)
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho
traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. Vprípade havárie spojenej s únikom
nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. Vprípade teroristického útoku
môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte v budove
 zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
 vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte
klimatizáciu,
 pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
 zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
 riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
 pripravte si evakuačnú batožinu,
 telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
 poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám,
postarajte sa o deti bez dozoru,
 zachovávajte rozvahu a pokoj,
 budovu opustite len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény:
pri pobyte mimo budovu
 zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru
ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
 vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej
polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v
budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
4.2 V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
(alebo pri použití chemických zbraní)
Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie,
vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích
zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných
zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí
ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou
mikrobiologickou analýzou.
Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov
postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky. Zvlášť treba:
 dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
 sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou,
 pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
 hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce
alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
 obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup
základných životných potrieb),
 priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo
uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
4.3 V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY
(alebo pri použití jadrových zbraní)
 Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
 pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:
 pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného
obalu a nepoužívajte ich,
 dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
 ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň,
 uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia,
 sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
 pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
 jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej
elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom
letáčiku),
 zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov,
chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
 pripravte si evakuačnú batožinu,
 čakajte na ďalšie pokyny,
 postarajte sa o hospodárske zvieratá
 zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni,
 zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou
z plastu a pod.
4.4 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO
NEBEZPEČNÚ LÁTKU
Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:
 odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná
priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
 ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla
a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
 bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte
k havarovanému dopravnému prostriedku,
 oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
 nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
 po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.
VŽDY PLATÍ !!!
 Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
 Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.
 Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.
5 ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi
zo svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.
5.1 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
 Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
 pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
 ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
 upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
 pripravte si evakuačnú batožinu.
5.2 ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A ZÁPLAV
 Opustite ohrozený priestor,
 netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte
pokyny členov evakuačnej komisie,
 v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
5.3 ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH
 Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn,
elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
 Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín
zasiahnutých vodou – riaďte sa pokynmi hygienika.
 Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
 Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.
6 ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO
PRIESTORU
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
 Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
 Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a
pod.).
 Uzamknite byt.
 Presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
 V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia –
pomôžte im.
 Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
 Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
 Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
 Vždy zachovávajte rozvahu!
7 ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ
BATOŽINY
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg,
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: 15 kg pre deti a 25 kg pre dospelých a
5 kg príručnej batožiny
Čo vám nemá chýbať v batožine?
 osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
 osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
 predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
 náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
 prikrývka, spací vak,
 vrecková lampa,
 ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
 pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
 zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
 objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
 domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
 zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
8 ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH
 Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
 neplytvajte vodou a potravinami,
 udržujte čistotu a poriadok,
 nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno,
 chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
 nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.
9 IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli
vydané ochranné masky aprostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
 presune osôb do úkrytov,
 úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
 prekonávaní zamoreného priestoru,
 evakuácii obyvateľstva.
Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť
ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom
ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne
navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi
uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch
prelepíme lepiacou páskou.
Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet
vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice,
kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku,
rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou
páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do
dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené
a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z
igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:
 celý povrch tela musí byť zakrytý,
 všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo
použite odev v niekoľkých vrstvách.
10 ZÁSADY PRVEJ POMOCI
PRVÁ POMOC – je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na
každom mieste a ktoré môžu:
 zachrániť život,
 zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
 urýchliť zotavenie.
Ako postupovať?
 Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
 ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
 zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.
Ako poskytnúť prvú pomoc?
 Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
 pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
 pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
 pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
 venujte pozornosť protišokovým opatreniam.
P a m ä t a j t e !
 Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte,
 nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
 nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!
11 INFORMAČNÉ MIESTA, NA KTORÉ SA MOŽETE OBRÁTIŤ V PRÍPADE VZNIKU
MIMORIADNEJ UDALOSTI
 Zamestnávateľ
 Obecný úrad
 Okresný úrad, odbor krízového riadenia
Čo urobiť keď zaznie siréna – (mimo doby pravidelného preskúšania)
A) Pri pobyte v budove
– Zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
– uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu, vytvoriť izolovaný uzavretý
priestor,
– zapnúť rozhlas, televíziu a sledovať vysielanie,
– očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
– telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,
– poskytnite pomoc nemocným, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starým
osobám,
– postarajte sa o deti bez dozoru,
– zachovávajte rozvahu a pokoj.
B) Pri pobyte mimo budovu
Čo urobiť keď dôjde k úniku nebezpečných chemických látok
Únik nebezpečných chemických látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja
nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium
napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo
železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok).
Ohrozenie nebezpečnými chemickými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom s
použitím bojových toxických chemických látok.
1. Únik nebezpečnej látky zo stacionárneho zdroja
– ak zaznie varovný signál sirény zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa
pre opustenie predpokladaného priestoru,
– vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej
polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni okamžite vyhľadajte ukrytie v
budovách,
– pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
– na ochranu tváre, dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú nasiakavú tkaninu a priložte si
tkaninu k ústam, nosu, zakryte si oči a dýchajte cez ňu,
– na nezakryté časti tela použite odev,
– informujte o nebezpečenstve tých občanov, ktorí nemuseli počuť varovný signál,
– poskytnite pomoc deťom, starším a bezvládnym osobám,
– uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, vytvorte izolovaný uzavretý
priestor,
– izolovaný uzavretý priestor vytvorte prelepením netesností páskou, väčšie netesnosti utesnite
tkaninami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi,
– zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
– očakávajte informácie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko.
2. Únik nebezpečnej látky z mobilného zdroja
– okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
– podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
– ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte podľa
horeuvedených pokynov.
3. Použitie bojových toxických chemických látok teroristickým útokom
– okamžite opustite najkratšou cestou predpokladaný priestor možného zamorenia,
– okamžite chráňte si dýchacie orgány improvizovanými prostriedkami individuálnej ochrany
(mokrou vreckovkou alebo inou tkaninou)
– podriaďte sa pokynom vydávaných záchrannou službou alebo políciou,
– ak nemôžete opustiť priestor zamorenia vyhľadajte ukrytie v budovách,
– pri zasiahnutí kvapalnou bojovou toxickou chemickou látkou použite všetky dostupné prostriedky
pre jej odstránenie vodou pripadne dôkladným umytím mydlom v čo najkratšom čase,
– zasiahnutý odev bojovou toxickou chemickou látkou odložte čo najskôr,
– po opustení priestoru zasiahnutia vykonajte dôkladnú hygienickú očistu,
– zamorený odev uložte do polyetylénových vriec a naložte s ním podľa pokynov záchrannej služby,
– aj v prípade ak nepociťujete žiadne zdravotné problémy vyhľadajte lekára.
C) Pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru
V prípade, že chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch vykonajte nasledovné opatrenia :
1. Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
2. Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci ( doklady, cenné veci – malých rozmerov, lieky
a pod.).
3. Uzamknite byt.
4. Skontrolujte či Vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
5. V prípade, že vo Vašom okolí sa nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia –
pomôžte im.
6. Počúvajte miestny rozhlas, pokyny orgánov vykonávajúcich evakuáciu alebo autorádio, kde sa
dozviete ďalšie potrebné informácie.
7. Priestor opúšťajte vždy kolmo na smer vetra.
8. Ak odchádzate k príbuzným alebo známym, nezabudnite po príchode nahlásiť svoj pobyt na
príslušných úradoch (dôležité pre zistenie počtu zasiahnutých, nezvestných atď.)
9. Vždy zachovávajte rozvahu !
VŽDY PLATÍ !!!
– ŽE OCHRANNÁ MASKA A AKÁKOĽVEK NÁHRADA, SLÚŽI IBA K ÚNIKU Z
OHROZENÉHO PRIESTORU
– ŽE NEBEZPEČNÁ LÁTKA SA PRI ÚNIKU ŠÍRI V SMERE VETRA
– ÚNIK Z OHROZENÉHO PRIESTORU VOLTE KOLMO NA SMER VETRA
– ŽE SMER VETRA ZISTÍTE NAPRÍKLAD ZDVIHNUTÍM NAVLHČENÉHO PRSTA NAD
HLAVU
Zaobstaranie vlastných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest
Zoznam miest, na ktorých je možné zakúpiť prostriedky na ochranu dýchacích ciest:
Priemyselná 10, 921 01 Piešťany, tel. 033/7 62 32 06,
M. Kavca 3, 010 04 Žilina, tel. 041/7 00 28 62
Hlavná 133, 981 11 Hnúšťa, tel. 047/5 42 21 04
Brusno 198, 972 32 Chrenovec, tel. 046/5 47 12 10
Vajnorská 142, Bratislava
Hraničná 22, Bratislava
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Úrad CO MV SR nevylučuje, že predajom prostriedkov na ochranu dýchacích ciest sa
zaoberajú aj iné firmy v Slovenskej republike a uvíta informácie o týchto firmách na
doplnenie hore uvedeného zoznamu.