Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

OZNAM – voľba hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Krupá v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 10.10.2019 vyhlásilo uznesením č. 29/2019 na deň 05.12.2019

voľbu hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá.

Deň nástupu do práce je 03.01.2020. Pracovný pomer je na kratší pracovný čas a to 11 hodín/mesačne = pracovný úväzok 0,07.

Požiadavky:

Kandidáti na túto funkciu musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie a svoju prihlášku do voľby hlavného kontrolóra s náležitosťami musia odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 20.11.2019 (vrátane) do 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hornej Krupej v uzavretej obálke označenej nápisom

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –NEOTVÁRAŤ“.

Súčasťou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace ,
 • súhlas so zverejnením  osobných údajov na účel vykonania voľby,

Všeobecné podmienky zo zákona č.369/1990 Zb.

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,  je zamestnancom obce a za svoju činnosť odpovedá zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec , iného zamestnanca obce, či funkciou v štátnej správe podľa osobit.  zákonov, (napr. zákon č.153/2001 Z.z. o prokurátoroch  a práv. čakateľoch prokuratúry)
 • hlavný kontrolór  nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Rozsah vykonávania kontrolnej činnosti podľa §18d  zákona o obec. zriadení

 • hlavný kontrolór  vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení

 • predkladá obec. zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obec. zastupiteľstvu a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kal. roka, plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č.369/1990 a osobitným zákonom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

V Hornej Krupej, 10.10.2019 – Ing. Ľuboš Hačko / starosta obce

Zverejnené na informačnej tabuli
 • dňa: 11.10.2019
Zverejnené na stránke obce www.hornakrupa.sk
 • dňa: 11.10.2019