Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Predaj majetku obce priamym predajom

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 42/2012 zo dňa 26.10.2012, zverejňuje zámer predať majetok obce priamym predajom.

Obec Horná Krupá je vlastníkom nehnuteľností:

 • pozemku parcelné číslo 419/6 o výmere 15 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • pozemku parcelné číslo 419/7 o výmere 288 m2, zastavané plochy a nádvoria,
 • zapísané na LV č. 1008 v katastrálnom území Horná Krupá, Obec Horná Krupá, okres Trnava.

Podmienky predaja

Obec Horná Krupá ponúka uvedené nehnuteľnosti za minimálnu východiskovú cenu 6,88 eur/m2 pozemku. Uvedené nehnuteľnosti sa odpredávajú ako celok.

Termín a miesto podania ponuky

Ponuky doručte v lehote do 15.2.2014 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65 Horná Krupá v zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj nehnuteľnosti“.

Podmienky priameho predaja

Ponuka musí obsahovať:

 • Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.
 • identifikačné údaje záujemcu
 • identifikáciu predmetu kúpy
 • cenovú ponuku za nehnuteľnosti
 • čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
 • Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.
 • Nehnuteľnosti budú odpredané záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu. Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako 6,88 eur/m2.
 • Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v bode 4), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.
 • V prípade schválenia odpredaja nehnuteľností obecným zastupiteľstvom, kupujúci je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Horná Krupá. Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu za nehnuteľnosti prevodom na účet obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.
 • Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky.

Bližšie informácie o ponúkaných nehnuteľnostiach Vám budú poskytnuté na Obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/5570327.

Ing. Ľuboš Hačko v.r.
zástupca starostu obce