Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Predaj majetku obce priamym predajom

Obec Horná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Hornej Krupej č. 7/2019 zo dňa 7.03.2019 z v e r e j ň u j e z á m e r predať prebytočný majetok obce priamym predajom.

Obec Horná Krupá je vlastníkom automobilu VAZ 21214, kategória vozidla N1, dátum prvej evidencie vozidla 1998, druh pohonu benzín, ŠPZ TT956DM, vozidlo prevádzkoval dobrovoľný hasičský zbor a jeho farby i vybavenie je prispôsobené tomuto účelu, vozidlo je funkčné a má platnú STK, opotrebenie a stav sú primerané veku vozidla.

Podmienky predaja Obec Horná Krupá ponúka uvedený majetok za minimálnu hodnotu 350,- Eur. Termín a miesto podania ponuky Ponuky doručte v lehote do 20.6.2019 do 12,00 hod. na adresu : Obec Horná Krupá č. 186, 919 65 Horná Krupá v zalepenom obale s označením : „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj vozidla“. Pred odovzdaním ponuky je možné si v dňoch 17. a 18.6 v čase od 8.00 do 16.00 vozidlo prezrieť na obecnom úrade.

Podmienky priameho predaja

1) Ponuka musí obsahovať:

  • a) identifikačné údaje záujemcu
  • b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH
  • c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu. Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako 350, eur.

5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), alebo ponuková cena bude menšia ako je cena uvedená v bode 4), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.

6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade v Hornej Krupej, tel. číslo: 033/5570327.