Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Mimoriadna situácia

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky:

Vážený pán primátor, starostky a starostovia okresu Trnava,

vzhľadom na skutočnosť, že sa postupne zvyšuje pravdepodobnosť ohrozenia koronavírusom občanov nášho okresu, odporúčam prijať nasledujúce opatrenia:

  1. Preveriť v rámci spracovaných „Plánov ochrany obyvateľstva“ mesta a obcí ich aktuálnosť so zameraním sa najmä na otázku zloženia krízového štábu, ako aj vydaných dekrétov pre členov KŠ a členov sekretariátu KŠ.  Preveriť aktuálnosť spojenia na  uvedené osoby. V prípade potreby spresniť zloženie krízového štábu a novourčeným osobám  vydať dekréty o ich zaradení  do krízového štábu mesta/obce.
  2. Pre prípad potreby informovania obyvateľstva bolo Okresným úradom Trnava – odborom krízového riadenia  prostredníctvom Sekcie krízového riadenia MV SR objednaných niekoľko variant informačných letákov, po ich doručení budú ihneď dodané mestu a obciam. Pre  obce predpokladáme v počte po 10 ks, mesto v počte  30 ks. Po ich dodaní odporúčame ich sprístupnenie na mestom a obcami vytypovaných miestach.
  3. Vzory letákov zároveň posielame v prílohe tohto odporúčania.
  4. V súvislosti s informovaním obyvateľstva  odporúčame využiť zároveň internetovú stránku mesta/obce v tej časti, kde sú v súlade s § 15 a § 15a  zákona č .42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva zverejňované informácie pre verejnosť.
  5. Na základe Plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR  na rok 2020 bude predmetom kontroly „Civilná ochrana“ v Slovenskej republike. Úlohou kontroly bude preveriť stanovené úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí pri realizácii opatrení Civilnej ochrany na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov SR pred následkami vzniku mimoriadnej udalosti alebo vyhlásenej krízovej situácie na danom území. Základom dokumentácie obce je v bode 1.  tohto odporúčania  uvedený „Plán ochrany obyvateľstva“ obce. Nielen z dôvodu  možného ohrozenia  koronavírusom, ale i z pohľadu tejto informácie odporúčam venovať Plánu ochrany obyvateľstva a najmä jeho aktualizácii potrebnú pozornosť.
  • Ing. Stanislav Krištofík, PhD.
  • vedúci odboru KR
  • Okresný úrad Trnava