Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Tomáš Ormandy / Administrátor

Oznámenie o uskutočnení seminárov o zverejňovaní informácií

OBČIANSKE ZDRUŽENIE GENERÁCIA 21, O. Z.

– v rámci projektu „Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja“

– a v spolupráci s: MESTOM HLOHOVEC, MESTOM LEOPOLDOV, OBCOU HORNÁ KRUPÁ A TRNAVSKOU REGIONÁLNOU KOMOROU SLOVENSKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY (RK SOPK TRNAVA)

OZNAM – voľba hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Krupá v zmysle § 18a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí 10.10.2019 vyhlásilo uznesením č. 29/2019 na deň 05.12.2019

voľbu hlavného kontrolóra Obce Horná Krupá.

Deň nástupu do práce je 03.01.2020. Pracovný pomer je na kratší pracovný čas a to 11 hodín/mesačne = pracovný úväzok 0,07.

Požiadavky:

Kandidáti na túto funkciu musia mať ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie a svoju prihlášku do voľby hlavného kontrolóra s náležitosťami musia odovzdať najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 20.11.2019 (vrátane) do 16.00 hod. na Obecnom úrade v Hornej Krupej v uzavretej obálke označenej nápisom

 „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –NEOTVÁRAŤ“.

Súčasťou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace ,
 • súhlas so zverejnením  osobných údajov na účel vykonania voľby,

Všeobecné podmienky zo zákona č.369/1990 Zb.

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov,  je zamestnancom obce a za svoju činnosť odpovedá zastupiteľstvu,
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec , iného zamestnanca obce, či funkciou v štátnej správe podľa osobit.  zákonov, (napr. zákon č.153/2001 Z.z. o prokurátoroch  a práv. čakateľoch prokuratúry)
 • hlavný kontrolór  nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich , kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Rozsah vykonávania kontrolnej činnosti podľa §18d  zákona o obec. zriadení

 • hlavný kontrolór  vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu  príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce, kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra podľa § 18f zákona o obecnom zriadení

 • predkladá obec. zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obec. zastupiteľstvu a najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kal. roka, plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom č.369/1990 a osobitným zákonom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

V Hornej Krupej, 10.10.2019 – Ing. Ľuboš Hačko / starosta obce

Zverejnené na informačnej tabuli
 • dňa: 11.10.2019
Zverejnené na stránke obce www.hornakrupa.sk
 • dňa: 11.10.2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – informácia pre voliča

I. – Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II. – Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III. – Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. – Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V. – Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom – možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI. – Voľba poštou

 • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme)tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke – www.minv.sk/?volby-nrsr