Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Voľby

Komunálne voľby 2022 – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Obec Horná Krupá  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:


Volebný obvod č. 1

 1. Zdenko Boledovič, 40 r., zamestnanec v štátnej službe, nezávislý kandidát
 2. Daniel Čapkovič, Mgr., 45 r., sólista opery, nezávislý kandidát
 3. Štefan Fary, 60 r., živnostník, nezávislý kandidát
 4. Ivan Hrčka, JUDr., 37 r., zamestnanec v štátnej službe, nezávislý kandidát
 5. Ján Hrčka, 43., prevádzkový riaditeľ, nezávislý kandidát
 6. Jozef Javorek, 41 r., operátor výroby, nezávislý kandidát
 7. Martin Konečný, 47 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia
 8. Lukáš Nádaský, Mgr., 36 r., stavebná výroba, nezávislý kandidát
 9. Rastislav Nádaský, Mgr., 46 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
 10. František Prodaj, 62 r., živnostník, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Obec Horná Krupá  u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

 1. Ľuboš Hačko, Ing., 59 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 2. Martin Konečný, 47 r., SZČO, nezávislý kandidát

Výsledky volieb do NRSR 2020

Tak ako na celom Slovenskú aj v našej obci zvíťazila strana vedená Igorom Matovičom OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA. Volebná účasť bola pre tieto voľby veľmi na slušnej úrovni 72,29% a je vidieť, že v našej obci občanom záleží na našej krajine.

#StranaPočet hlasovPercentuálne rozdelenie
1.OĽANO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA9230,97 %
2.SMER – SD6722,55 %
3.Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia3010,10 %
4.SME RODINA258,41 %
5.SNS175,72 %
6.KDH155,05 %
7.SaS144,71 %
8.ĽS Naše Slovensko124,04 %
9.ZA ĽUDÍ82,69 %
10.VLASŤ51,68 %
11.DOBRÁ VOĽBA41,34 %
12.Slovenská ľudová strana (SĽS)20,67 %
MOST – HÍD20,67 %
14.Slovenské Hnutie Obrody10,33 %
MÁME TOHO DOSŤ !10,33 %
HLAS ĽUDU10,33 %
PSN10,33 %

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 – informácia pre voliča

I. – Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

II. – Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III. – Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je:

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV. – Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V. – Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
 • elektronicky (emailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom – možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI. – Voľba poštou

 • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme)tak,aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovacie lístky,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke – www.minv.sk/?volby-nrsr

Výsledky volieb do europarlamentu

Uplynulý víkend sa konali na Slovensku (od štvrtka do nedele v rámci celej Európskej únie) voľby do Európskeho parlamentu. Slovenská účasť bola opäť žalostne nízka (22,74%) a inak tomu nebolo ani v našej dedine. K urnám prišlo 84 občanov.

Takto sa hlasovalo v našej obci:

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stala podľa oficiálnych výsledkov koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). 

Na slovensku voľby dopadli nasledovne:

Zoznam europoslancov:

 • PS/Spolu: Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik
 • Smer: Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel
 • ĽS NS: Milan Uhrík, Miroslav Radačovský
 • KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (po brexite)
 • SaS: Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš Nicholsonová
 • OĽaNO: Peter Pollák

Ani jeden mandát nezískala strana SMK (4,96 percenta) ani SNS (4,09 percenta). Voliči si mohli vyberať z 31 politických subjektov.

Účasť v eurovoľbách dosiahla 22,74 %.