Oznamy

Úrady potvrdili výskyt vtáčej chrípky už aj v Hornej Krupej

Chovateľ si nevšimol žiadne príznaky zmeneného zdravotného stavu doma chovanej hydiny. Ďalšie ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku zistili v súkromnom chove hydiny v obci Horná Krupá v okrese Trnava.  Chovateľovi minulý týždeň uhynuli tri perličky a jedna nosnica, vyšetrenie v Národnom referenčnom laboratóriu pre aviárnu influenzu potvrdilo vírus subtypu H5 vo všetkých štyroch kusoch hydiny.

(viac…)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.12.2015 začala na základe žiadosti obce Horná Krupá,  konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov 33 ks rastúcich na pozemkoch k. ú Horná Krupá vo vlastníctve žiadateľa a Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Dolná Krupá z dôvodu úpravy zasahovania do elektrického a telefonneho vedenia a zlého zdravotného stavu drevín.

(viac…)