Autor:

Pozemkové úpravy

Obec Horná Krupá vychádzajúc z ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, rozhodla o obstaraní územného plánu obce.

Obec Horná Krupá v súlade s ust. §22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti

OZNAMUJE,

že sa začalo prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Horná Krupá„. Originál dokumentácie je počas 30 dní k dispozícii na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Hornej Krupej, na úradnej tabuli obce a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Trnave, na Odbore výstavby a bytovej politiky.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územného plánu obce Horná Krupá do 30 dní odo dňa oznámenia.

Materiál je zverejnený aj na webovej stránke obce. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke obce www.hornakrupa.sk.

Mikulášky večierok 2018 a ustanovujúce zastupiteľstvo

Mikuláš sa zastavil u nás na tradičnom predvianočnom večierku a obdaroval balíčkami detičky. Tie mu zase venovali niekoľko milých pesničiek, básničiek a skvelej hudby. Nechýbali ani jeho pomocníci anjelici a čert.

Komunálne voľby

Politické strany a politické hnutia môžu doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka zapisovateľke miestnej volebnej komisie v zmysle zákona na adrese:

Viera PRACHOVÁ, mail: ou@hornakrupa.sk

Horná Krupá č. 14, č. mobilu: 0918 678 293,  č.tel.: 033/5570336.